S.S. Gots, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Bashkir State University),

K.Sh. Yamaletdinova, Doctor of Technical Sciences (Institute of Energy Resourñes Transportation GUP), B.K. Sushko, Doctor of Technical Sciences (Bashkir State University)

 

COGNITIVE APPRAISALS OF APPLICABILITY OF ELECTROMAGNETIC RADIATION

ON WATER-OIL EMULSION

 

Background

Reservoir pressure maintenance, enhanced oil recovery and oil transport with high water cut are associated by composition of stable water-oil emulsions, difficult for separating. In order to enhance oil and water separation the ecologically friendly wave methods are used.

Aims and Objectives

The aim of the work is to estimate the usability of wave methods and to choose the optimal technology of water-oil emulsion destruction in the reservoir.

Methods

Theoretical investigations and comparison of the known methods of electromagnetic radiation on the materials. Laboratory studies of electromagnetic absorption.

Results

There were provided the comparison of the known methods of electromagnetic radiation on the materials. There are recommendations how to choose the optimal technology of electromagnetic emission in order to destruct the water-oil emulsion.

 

Key words: water-oil emulsion, wave methods, electromagnetic waves, electromagnetic radiation, globules, electromagnetic wave resonators.

 

Literature

1.    Yevdokimov I.N., Losev A.P. Primeneniye UF-vidimoy absorbtsionnoy spektroskopii dlya opisaniya prirodnykh neftey (Use of UV-Visible Absorption Spectroscopy for Description of Natural Oils). Ufa: Neftegazovoye delo, 2007. 25 p.

2.    Akhmetov B.R., Yevdokimov I.N., Yeliseev N.Yu. Osobennosti opticheskikh spektrov pogloshcheniya neftey i neftyanykh asfalytenov // Nauka i tekhnologiya uglevodorodov (Peculiarities of the Optical Absorption Spectrums of Oil and Petroleum Asphaltenes // Science and Technology of Hydrocarbons). 2002. No. 3. P. 25-30.

3.    Antipenko V.R., Lukyyanov V.I. Opredeleniye udelynogo pogloshcheniya neftey i neftyanykh fraktsiy v vidimoy oblasti spektra // Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta (Determination of Specific Absorption of Oils and Oil Fractions in the Visible Spectrum Range // News of the Tomsk Polytechnical University). 2009. T. 315. No. 3.
P. 92-96.

4.    Dolomatov M.Yu., Shulyakovskaya D.O., Bakhtizin R.Z. et all. Issledovaniye elektronnoy i nadmolekulyarnoy struktury asfalytenov nefti mestorozhdeniya «Kiengop» // Neftegazopererabotka – 2012. Mater. mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. (Research of the Electron and Supermolecular Structure of Asphaltenes in Oil of «Kiengop» Field // Oil and Gas Processing – 2012. Mater. Intern. Scient. and Pract. Conf.). Ufa, 2012. P. 268-270.

5.    Dolomatov M.Yu. Khimicheskaya fizika mnogokomponentnykh organicheskikh system (Chemical Physics of Multicomponent Organic Systems). Ufa: UTIS, IPIKhP AN RB, 2000. 128 p.

6.    Nebogina N.A., Prozorova I.V., Yudina N.V. Osobennosti formirovaniya i osadkoobrazovaniya vodoneftyanykh emulysiy // Neftepererabotka i neftekhimiya (Peculiarities of Water-Oil Emulsions Formation and Precipitation // Oil Refining and Petrochemistry). 2008. No. 1. P. 21-24.

7.    Nebogina N.A., Prozorova I.V., Yudina N.V. Issledovaniye formirovaniya emulysiy i osadkoobrazovaniya vysokoparafinistykh neftey // Oil & Gas Journal (Research of Emulsion Formation and Precipitation in Highly Paraffinaceous Oils // Oil & Gas Journal). 2008.
No. 6. P. 94-97.

 

The authors

 

• Gots Sergey S., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor

Bashkir State University

Professor of Physical Electronics and Nanophysics Chair

Russian Federation, 450074, Ufa, ul. Zaki Validy, 32

tel: (347) 229-96-97

e-mail: clara-yk@yandex.ru

 

• Yamaletdinova Klara Sh., Doctor of Technical Sciences

Institute of Energy Resourñes Transportation GUP

Chief Researcher of Hydrodynamic Modeling

of Engineering Processes in Oil Production Department

Russian Federation, 450055, Ufa, pr. Oktyabrya, 144/3

tel: (347) 229-96-97

å-mail: clara-yk@yandex.ru

 

• Sushko Boris K., Doctor of Technical Sciences

Bashkir State University

Professor of Statistical Radiophysics and Communication Chair

Russian Federation, 450074, Ufa, ul. Zaki Validy, 32

tel: (347) 229-96-97

e-mail: clara-yk@yandex.ru